Algemene advertentievoorwaarden Nederlands Muziekforum. Versie 1.01.

Artikel 1. Individuele Opdrachtbevestiging

Deze algemene advertentievoorwaarden van Nederlands Muziekforum zijn een onderdeel van een Individuele Opdrachtbevestiging tussen Nederlands Muziekforum en een Adverteerder tot het plaatsen van online advertentie(s). Deze algemene advertentievoorwaarden maken dus onverbrekelijk deel uit van de overeenkomst tussen Nederlands Muziekforum en de Adverteerder. Door het ondertekenen of mailen van de Opdrachtbevestiging bevestigd Adverteerder dat de inhoud van deze Algemene Leveringsvoorwaarden bekend zijn en akkoord zijn bevonden.

Artikel 2. Definities

In deze Voorwaarden hebben de genoemde begrippen de volgende betekenis:

Advertentie: iedere commerciële of promotionele uiting die voor plaatsing op één of meerdere sites wordt aangeboden.

Advertentiecontract: een contract waarbij de Opdrachtgever door middel van het plaatsen van één of meerdere Advertentieorders met ingang van de overeengekomen datum en voor de overeengekomen duur de verplichting aangaat een minimum bedrag te besteden en daartegenover recht heeft op de overeengekomen Advertentieruimte tegen het overeengekomen tarief.

Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en plaatsing van de Advertentie benodigde materiaal.

Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van (een) Advertentie(s), al dan niet vallend binnen een Advertentiecontract.

Advertentieovereenkomst: een Advertentieorder of een Advertentiecontract.

Advertentieruimte: de overeengekomen mediawaarde, uitgedrukt in voor de Uitgave gangbare eenheden, die voor Advertenties van de Opdrachtgever beschikbaar is.

Advertorial: een Advertentie die qua vorm en inhoud lijkt op een redactionele vermelding maar die afkomstig is van een adverteerder.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een Advertentieovereenkomst aangaat met Nederlands Muziekforum.

Sites: www.nederlandsmuziekforum.nl  www.muziekforumnl.nl

Sluitingstijd: het tijdstip en de datum zoals door Nederlands Muziekforum is bepaald, waarop het advertentiemateriaal uiterlijk bij Nederlands Muziekforum moet zijn aangeleverd. Dat zal doorgaans vijf dagen voor plaatsing van de Advertentie zijn.

Uitgave: de website waarop de Advertentie betrekking heeft.

Voorwaarden: de onderhavige Algemene Advertentievoorwaarden.

Artikel 3. Toepasselijkheid

Lid 3.1 Bij strijdigheid tussen bepalingen van deze Algemene Advertentievoorwaarden en de Opdrachtbevestiging, zullen de bepalingen van de Opdrachtbevestiging prevaleren.

Lid 3.2 Enige (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

©Muziekforum NL Alle rechten voorbehouden Niets uit deze overeenkomst mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van Nederlands Muziekforum.

Artikel 4. Advertentieovereenkomsten algemeen

Lid 4.1 Een Advertentieovereenkomst kan door de Opdrachtgever worden aangegaan op eigen naam ten behoeve van zichzelf, of, indien de Opdrachtgever een (reclame-)bemiddelaar is, op eigen naam ten behoeve van een derde. Indien de Opdrachtgever de Advertentieovereenkomst aangaat ten behoeve van een derde, dient daar waar in deze Voorwaarden “Opdrachtgever” staat, daaronder tevens deze derde te worden begrepen.

Lid 4.2 Een Advertentieovereenkomst kan slechts worden gesloten ten behoeve van bedrijfsonderdelen waarvan de Opdrachtgever direct of indirect tenminste 50% van de aandelen en/of de zeggenschap houdt.

Lid 4.3 Nederlands Muziekforum is pas gebonden aan een Advertentieovereenkomst na ontvangst van een ondertekende schriftelijke Opdrachtbevestiging, waarin ook de onderhavige Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 5. Advertentiecontracten

Lid 5.1 Onverminderd het in artikel 3 lid 2 bepaalde, is een Advertentiecontract alleen van toepassing op Advertentie orders ten behoeve van de Opdrachtgever zelf dan wel, indien de Opdrachtgever handelt ten behoeve van een derde, ten behoeve van deze specifieke derde waarvoor het Advertentiecontract is aangegaan.

Lid 5.2 Een Advertentiecontract wordt aangegaan voor de duur van één jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Nederlands Muziekforum ende Opdrachtgever.

Lid 5.3 Indien de Opdrachtgever binnen de looptijd van een Advertentiecontract niet (geheel) van de Advertentieruimte gebruik heeft gemaakt, kan hij Nederlands Muziekforum verzoeken tot verlenging van de looptijd van het Advertentiecontract. Indien Nederlands Muziekforum akkoord gaat met verlenging, wordt verlenging verleend voor nader overeen te komen looptijd.

Lid 5.4 Indien de Opdrachtgever na afloop van de (eventueel verlengde) looptijd niet de gehele Advertentieruimte heeft gebruikt, komt de resterende Advertentieruimte te vervallen en kan hij geen aanspraak maken op restitutie in geld, in Advertentieruimte of op welke wijze dan ook. De opdrachtgever is niettemin gehouden tot betaling van het gehele verschuldigde bedrag ter zake van het Advertentiecontract.

Lid 5.5 Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Advertentieruimte gedurende de looptijd van het Advertentiecontract worden uitgebreid.Alsdan komen Nederlands Muziekforum en de Opdrachtgever het op die uitbreiding van toepassing zijnde tarief overeen. Dit tarief heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van reeds geplaatste Advertentie(order)s maar geldt slechts ten aanzien van daarna te plaatsen Advertentie(order)s tenzij anders overeengekomen in het advertentie contract.

Lid 5.6 Een Advertentiecontract eindigt automatisch nadat de volledige Advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd (inclusief een eventuele verlenging, conform het bepaalde in lid 3) is verstreken.

Lid 5.7 Een Advertentiecontract dient voorafgaand aan de eerste plaatsing te worden aan gegaan. Het is niet mogelijk losse Advertentie(order)s achteraf om te zetten in een Advertentiecontract.

Artikel 6. Advertenties

Lid 6.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties. Nederlands Muziekforum en de eigenaren van de diverse sites die door Nederlands Muziekforum worden vertegenwoordigd zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk en zullen via een disclaimer op de site ook elke verantwoordelijkheid voor de inhoud van een advertentie weigeren.

Lid 6.2 Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Nederlands Muziekforum voor aanspraken van derden ter zake.

Lid 6.3 Advertenties waarvoor een wettelijk voorgeschreven goedkeuring van een instantie nodig is moeten zijn voorzien van een geldige toestemming of stempel. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aanlevering van de toestemming en vrijwaart Nederlands Muziekforum voor alle aanspraken van derden ter zake.

Lid 6.4 Nederlands Muziekforum behoudt zich het recht voor een Advertentie(order), na opgave van redenen, te weigeren.

Lid 6.5 Nederlands Muziekforum verleent de Opdrachtgever geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten of diensten. Nederlands Muziekforum is vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats op dezelfde site te plaatsen.

Lid 6.6 Door de Opdrachtgever aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats op de site kunnen slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de voor de betreffende plaats eventueel gehanteerde toeslag voldoet.

Artikel 7. Advertentiemateriaal

Lid 7.1 Het Advertentiemateriaal dient tijdig (5 dagen voor gewenste plaatsing) in het bezit te zijn van Nederlands Muziekforum Zij is gerechtigd Advertentiemateriaal dat om welke reden ook na deze Sluitingstijd wordt ontvangen later te plaatsen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van de met de betreffende Advertentie(order) gemoeide kosten. De Opdrachtgever draagt het risico voor juiste aanlevering van het Advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van aanlevering.

Lid 7.2 Nederlands Muziekforum zal het ontvangen Advertentiemateriaal met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, het verloren gaan of op andere wijze onbruikbaar worden van het Advertentiemateriaal, tenzij haar opzet of grove nalatigheid kan worden verweten.

Lid 7.3 Het Advertentiemateriaal dient bij Nederlands Muziekforum te worden aangeleverd overeenkomstig de daartoe door Nederlands Muziekforum gestelde eisen en specificaties.

©Muziekforum NL Alle rechten voorbehouden Niets uit deze overeenkomst mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van Nederlands Muziekforum.

Lid 7.4 De Opdrachtgever staat er voor in het aangeleverde Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan een computersysteem, computerprogramma’s of websites. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij bij aanlevering geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de website(s) van Nederlands Muziekforum kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de website(s) van Nederlands Muziekforum onevenredig zwaar belasten.

Lid 7.5 Nederlands Muziekforum heeft het recht Advertentiemateriaal dat niet conform de in lid 3 en 4 genoemde vereisten wordt aangeleverd te weigeren of naar eigen inzicht aan te passen, dan wel de met plaatsing daarvan gemoeide extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Lid 7.6 Nederlands Muziekforum streeft er naar het aangeleverde Advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven op de site(s). De Opdrachtgever dient echter naar alle redelijkheid rekening te houden met technische afwijkingen.

Lid 7.7 De (intellectuele) eigendom ten aanzien van door of namens Nederlands Muziekforum vervaardigd advertentiemateriaal berust exclusief bij Nederlands Muziekforum.

Artikel 8. Bijzondere bepalingen ten aanzien van Advertorials

Lid 8.1 Boven een Advertorial wordt te allen tijde de vermelding “Advertentie” of “Advertorial” geplaatst.

Lid 8.2 Door Nederlands Muziekforum (mede) geproduceerde Advertorials blijven eigendom van Nederlands Muziekforum. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het gebruikte materiaal zonder voorafgaande toestemming van Nederlands Muziekforum te hergebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

Artikel 9. Tarieven en betaling

Lid 9.1 Het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag wordt bepaald aan de hand van de geldende tarieven en eventuele kortingen en staat vermeld op de Opdrachtbevestiging.

Lid 9.2 Alle tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Lid 9.3 Betaling van het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum en uiterlijk 5 dagen voor de plaatsing.

Lid 9.4 Facturering van een Advertentieovereenkomst geschiedt altijd vooraf aan elke plaatsing van een Advertentie. Nederlands Muziekforum is gerechtigd in gedeelten te factureren. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Lid 9.5 De in lid 4 genoemde termijn geldt als fatale termijn. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan is de Opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is vanaf de vervaldatum een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. Alle kosten, zowel in als buiten rechte gemaakt, die gemoeid zijn met de (buitengerechtelijke) incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij deze kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 150,-.

Lid 9.6 Klachten over een factuur dienen binnen de betalingstermijn van de factuur schriftelijk te zijn ingediend. Daarna is dat klachtrecht van rechtswege vervallen.

Artikel 10. regel-Tarieven

Lid 10.1 De tarieven voor Advertenties in online Uitgaven worden weergegeven op basis van de kosten per regel. E.e.a. desnoods nader af te stemmen tussen Opdrachtgever en Nederlands Muziekforum.

Artikel 11. Annulering

Lid 11.1 Annulering opdrachtbevestiging is slechts mogelijk tot de vijfde werkdag voor de overeengekomen plaatsingsdatum van de Advertentie(s). Bij annulering nadien geldt:

a. bij annulering korter dan vier werkdagen vóór plaatsing zullen de volledige kosten in rekening gebracht tenzij de gehele campagne verschoven kan worden binnen het kalenderjaar. In het geval van verschuiven zullen geen kosten in rekening worden gebracht.

Lid 11.2 Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

©Muziekforum NL Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze overeenkomst mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van Nederlands Muziekforum.

Artikel 12. Tekortkoming, aansprakelijkheid,

overmacht en faillissement

Lid 12.1 Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst is Nederlands Muziekforum gerechtigd de uitvoering van de Advertentie-overeenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten, dan wel de Advertentieovereenkomst, na schriftelijke ingebrekestelling waarbij de Opdrachtgever een redelijke termijn tot herstel is gegund, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van de Opdrachtgever. Geen ingebrekestelling is vereist bij overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn. Opschorting of ontbinding door Nederlands Muziekforum ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van het volledige met de Advertentieovereenkomst gemoeide bedrag.

Lid 12.2 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade aan de zijde van Nederlands Muziekforum als gevolg van niet nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst, onverminderd de verplichting tot betaling van het volledige met de Advertentieovereenkomst gemoeide bedrag. De Opdrachtgever vrijwaart Nederlands Muziekforum voor aanspraken van derden ter zake en voor alle overige kosten, waaronder uitdrukkelijk begrepen alle kosten van juridische bijstand, zowel in als buiten rechte gemaakt.

Lid 12.3 Nederlands Muziekforum is slechts aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever ontstaan door het niet (tijdig) plaatsen van een Advertentie, door onjuistheden in (de weergave van) een Advertentie of door andere oorzaak, indien haar ter zake opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. Bij herhaalde plaatsing van eenzelfde Advertentie is Nederlands Muziekforum slechts aansprakelijk voor fouten, indien en voor zover de betreffende fout na melding door de Opdrachtgever binnen de door Nederlands Muziekforum aangegeven termijn niet is hersteld.

Lid 12.4 Elke aansprakelijkheid van Nederlands Muziekforum is te allen tijde beperkt tot het met de betreffende Advertentie gemoeide bedrag. Aansprakelijkheid van Nederlands Muziekforum voor indirecte schade of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 12.5 Indien zich aan de zijde van Nederlands Muziekforum onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft Nederlands Muziekforum het recht de uitvoering van de Advertentieovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Nederlands Muziekforum de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Nederlands Muziekforum is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de zijde van de Opdrachtgever. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers, sites of andere relaties van Nederlands Muziekforum, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, oorlog, brand en natuurrampen.

Lid 12.6 Indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard is Nederlands Muziekforum gerechtigd de Advertentieovereenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd de verschuldigdheid tot betaling van het gehele met de Advertentieovereenkomst gemoeide bedrag. Indien sprake is van een Advertentiecontract dat is afgesloten ten behoeve van een derde en deze derde gedurende de looptijd van het contract in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de Opdrachtgever het recht om, in plaats van betaling van het nog verschuldigde bedrag, te volstaan met betaling van het verschil tussen de ontvangen korting en de korting die op basis van het reeds bestede bedrag volgens de geldende tarieven van toepassing zou zijn indien een verrekening nog mogelijk is met lopende campagnes.

Artikel 13. Derden

Lid 13.1 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst. De Opdrachtgever die op eigen naam maar ten behoeve van een derde een Advertentieovereenkomst is aangegaan staat er voor in, dat deze derde de bepalingen van de Advertentieovereenkomst aanvaardt en naleeft.

Lid 13.2 Indien een bemiddelaar, zoals een reclame- of mediabureau, een Advertentieovereenkomst afsluit in naam en voor rekening van een derde (zijnde de Opdrachtgever), dient deze bemiddelaar op verzoek van Nederlands Muziekforum aan te tonen dat hij bevoegd is te handelen in opdracht van deze derde. De bemiddelaar staat daar tegenover Nederlands Muziekforum voor in. Indien niet kan worden aangetoond dat de bemiddelaar bevoegd handelde wordt hij geacht op eigen naam en voor eigen rekening te hebben gehandeld.

©Muziekforum NL: Alle rechten voorbehouden Niets uit deze overeenkomst mag worden gekopieerd of overgenomen zonder toestemming van Nederlands Muziekforum.

Artikel 14. Klachten

Lid 14.1 De Opdrachtgever accepteert dat als gevolg van diverse (technische) oorzaken de uiting van de Advertentie kan afwijken van het aangeleverde Advertentiemateriaal.

Lid 14.2 Eventuele klachten over de uitvoering van een Advertentieovereenkomst dienen binnen 15 dagen na (de eerste) verschijningsdatum schriftelijk bij Nederlands Muziekforum te zijn ingediend. Daarna is dat klachtenrecht van rechtswege vervallen.

Lid 14.3 Klachten over (de uitvoering van) een Advertentie(overeenkomst) ontslaan de Opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder betalingvan het verschuldigde bedrag.

Lid 14.4 Klachten over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven opdrachten worden niet geaccepteerd.

Artikel 15. Diversen

Lid 15.1 Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Advertentieovereenkomst en deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien schriftelijk door Nederlands Muziekforum bevestigd.

Lid 15.2 De onverbindendheid of ongeldigheid van een van de bepalingen van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Lid 15.3 Op de Advertentieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Lid 15.4 Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te GRONINGEN.

Copyright© Nederlands Muziekforum 2011 alle rechten voorbehouden.|disclaimer |algemene voorwaarden | Website design & beheer door: S-Tech i.s.m. Liz’ Fotografie.